Løsninger for bedre planlegging

Løsninger for bedre planlegging, gjennomføring og kontroll av infrastruktur- og veiprosjekter

Veientreprenører, ingeniører og oppdragsgivere har i mange år benyttet landmåling for å planlegge og følge opp infrastruktur- og veiprosjekter. Denne tradisjonelle metoden tar både lang tid og kan innebære stor risiko for de som utfører arbeidet.

Gjennom de siste år har man sett økende bruk av flybåren laserdata (både helikopter og vanlige fly). Bruk av laserdata, ortofoto og skråbilder bidrar til økt effektivitet i både planlegging og oppfølgning av fremdrift i denne type prosjekter.

 Quick Terrain Reader

Laserskanning - Minnesund 2013

Flybåren datafangst gir:

 • Bedre totaloversikt over området
 • Bedrer kontroll for fremdriftsoppfølgning (både utfører og oppdragsgiver)
 • En sikrere datafangst enn tradisjonell landmåling (trenger ikke fysisk å være innen i anleggsområdet)
 • Økt mulighet til å undersøke grunnforholdene (hvor er det fjell, løs grunn, type masser etc.)

Bedre kontroll i Infrastruktur- og veiprosjekter

Oppstart av reguleringsarbeid i nye prosjekter krever ofte mer nøyaktig kartgrunnlag. Nye laser data vil kunne gi prosjektledelsen ett bedre underlag med høyere nøyaktighet. Det finnes ofte gamle data, men disse holder ikke nødvendigvis den kvalitet som kreves i forbindelse med planleggingen.

I planleggingsfasen har man behov for nøyaktige grunnlagsdata. Dette kan bl.a. være:

 • Utarbeide en nøyaktig terrengmodell – trasevalg, grove masseberegninger etc.
 • Utarbeide 3D modeller for ulike visualiseringer
 • Utarbeide nøyaktige masseberegninger for anbudskonkurransen
 • Flyfoto (reelt ortofoto) for bedre oversikt
 • Foreløpige masseberegninger (unngå større disputter med entreprenør)
 • Bedre kalkulasjonsgrunnlag

I prosjektgjennomføringen er det behov for å følge prosjektet tettere og dermed raskere kunne identifisere eventuelle avvik i fremdrift. I denne fasen kan det være behov for å laser skanne, innhente flyfoto og bruke detaljerte skråbilder over anlegg. Dette vil kunne bidra til:

 • Bedre totaloversikt over prosjektet
 • Fremskaffe detaljerte bilder over prosjektets fremdrift (dokumentasjon)
 • Bedre kunne vurdere reell fremdrift (laser data)
 • Fremskaffe underlag for sikrere avklaring (mellom involverte parter)
 • Bedre kontroll for fremdriftsbetalinger
 • Bedre dokumentasjon
 • Sikrere enn tradisjonell landmåling

Hvorfor Blom

Blom kan levere alle disse tjenestene. I den grad det er behov, vil man trekke på partnere. Blom og partnere kan tilby en unik tjeneste med basis i:

 • Lang erfaring fra å innhente flybåren data (laser, flyfoto) fra infrastruktur- og veiprosjekter
 • Solide referanser (fra entreprenører og byggherrer)
 • Svært fleksible på kundens behov (punkt tetthet)
 • Moderne utstyr
 • Leveransekapasitet
 • Målenøyaktighet

Ta kontakt med følgende for mer informasjon om hva Blom kan tilby:

Gunhild Mæhlum, email Gunhild.Maehlum@blomasa.com mobil +47 41 76 95 66

Esben Fiane, email Esben.Fiane@blomasa.com mobil +47 97 98 85 54

Web development by Imaginanet