News

Oslo, Tuesday, August 30, 2011
TO WHOM IT MAY CONCERN

(English version below)

Som det fremkommer i børsmelding av 22. oktober 2010 samt selskapets prospekt datert 30. mars 2011 og årsrapport for 2010, publisert 15. april 2011, er det en pågående tvist mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA vedrørende lisensavtalen som ble inngått mellom partene 29.januar 2009. Blom ASA viser til at Pictometry International Corp. har tatt ulike rettslige skritt mot Blom og i den forbindelse har uttalt seg til media. Blom kan bekrefte at det verserer tvistesaker mellom partene, men ønsker ikke å prosedere disse sakene utenfor domstolene og vil derfor begrense seg til å påpeke enkelte overordnede faktiske forhold:

 • Pictometry International Corp. hevet lisensavtalen mellom partene den 18. oktober 2010. Blom ASA anser hevingen som urettmessig og har bragt saken innfor voldgiftsrett (ICC). Partene har reist økonomiske krav mot hverandre etter avslutningen av avtaleforholdet. Om Pictometrys heving av lisensavtalen er rettmessig eller ikke, er helt sentralt for de krav som er reist mellom partene. Voldgiftsretten har påbegynt behandlingen av saken og partene har frist til 31. oktober 2011 med å angi sine endelige krav.
 • Etter Pictometrys heving av lisensavtalen i oktober 2010 begjærte Blom midlertidig forføyning for de føderale domstoler i New York, USA, for å sikre Pictometrys etterlevelse av lisensavtalen inntil tvisten kunne avgjøres av voldgiftsretten. Retten i New York besluttet 2. desember 2010 at Pictometry skulle fortsette å levere sine tjenester i henhold til lisensavtalen og at Blom måtte avvente med å gjennomføre avtalen med Infoterra.
 • Pictometry begjærte den 31. mars 2011 opphevelse av rettens midlertidige forføyning av 2. desember 2010, herunder begrunnet med at Blom skulle ha misligholdt en plikt til å betale royalty. Retten i New York avslo begjæringen.
 • Pictometry begjærte ny midlertidig forføyning mot Blom for domstolen i New York den 24. juni 2011, men frafalt denne fire dager senere.
 • Pictometry begjærte midlertidig forføyning mot Blom for Oslo byfogdembete den 1. juli 2011 basert på påstand om at Blom rettsstridig konkurrerer med Pictometry og har kopiert deres teknologi. Oslo byfogdembete forkastet begjæringen og tilkjente Blom saksomkostninger ved sin kjennelse av 28. juli 2011. Retten slo fast at Bloms økonomiske stilling ikke utgjorde noen sikringsgrunn. Pictometry har anket kjennelsen.
 • Pictometry innleverte konkursbegjæring mot Blom den 12. august 2011 begrunnet med at Blom ikke har betalt skyldig royalty. Blom har tatt til motmæle og har inngitt tilsvar. Det vises for øvrig til børsmelding 29. august 2011.
 • Når det gjelder administrerende direktør, Dirk Blaauws, disposisjoner som aksjonær, er dette et forhold som ikke angår Blom. Selskapets styre tar disse forhold til etterretning.

Oslo, 30.08.11

Gunnar Hirsti

Styreleder

Kontaktperson: CFO Lars Bakklund,  tlf.: +47 22 13 19 34

To whom it may concern

As stated in the stock exchange report of 22 October 2010 and in the company’s prospect of 30 March 2011, and annual reports for 2010, published 15 April 2011, there is an ongoing dispute between Pictometry International Corp. and Blom ASA, regarding a license agreement entered into between the parties on 29 January 2009. Blom refers to that Pictometry International Corp. has taken various legal actions against Blom and in connection to this has made statements to the media. Blom confirms that there are several disputes between the parties, but does not wish to litigate these cases outside the courts and will therefore confine itself to point out a few general facts regarding the matter:

 • Pictometry International Corp. terminated the license agreement between the parties 18 October 2010. Blom ASA considers the termination to be unlawful and has brought the case before the court of arbitration (ICC). The parties have made financial claims towards each other after the termination of the agreement. Whether or not Pictometry’s termination is lawful, is decisive for the claims that have been submitted between the parties. The court of arbitration has started the court proceedings and the parties must submit their final claims by 31 October 2011.
 • After Pictometry’s termination of the license agreement in October 2010, Blom made a request for injunction before the federal courts of New York, USA, to ensure Pictometry’s compliance with the license agreement, until the dispute could be settled by the court of arbitration. The court of New York decided on 2 December 2010 that Pictometry should continue to deliver their services according to the license agreement and that Blom had to suspend performance of the agreement with Infoterra.
 • 31 March 2011 Pictometry requested the court injunction of 2 December 2010 set aside, inter alia by arguing that Blom had breached their duty to pay royalty. The court of New York rejected the petition.
 • Pictometry filed an injunction against Blom before the court of New York on 24 June 2011, but abandoned the petition four days later.
 • Pictometry filed an injunction against Blom before Oslo City Court on 1 July 2011, claiming that Blom unlawfully are competing with Pictometry and have been copying their technology. By a decision dated 28. July 2011, Oslo City Court rejected the petition and awarded Blom legal costs. The Court also concluded that Blom’s financial status did not constitute grounds for an injunction.  Pictometry has appealed the decision.
 • Pictometry filed a bankruptcy petition against Blom 12 August 2011, arguing that Blom has not paid royalty. Blom has replied with a defense pleading. Further reference is made to the stock exchange report dated 29. August 2011.
 • When it comes to actions by CEO, Dirk Blaauw in his capacity as shareholder, these are not matters that concerns Blom. The company’s board of directors will take these matters into consideration.

Oslo, 30 August 2011

Gunnar Hirsti

Chairman of the Board                                                 

Contact: CFO Lars Bakklund, tel.: +47 22 13 19 34

Web development by Imaginanet