About us / За нас

Blom Bulgaria is a limited company, registered in Bulgaria and 100% subsidiary of Blominfo A/S, Denmark.

The company is created by Blom Group for expansion of its operations in Bulgaria after the accession of the country in The European Union.

Based on the huge potential of Blom Group, Blom Bulgaria applies the most advanced methods and technologies for collecting, processing and delivery of geospatial data, together with the usage of conventional methods in the field of cartography and surveying activities.


Блом България е дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно българското законодателство и е еднолична собственост на Бломинфо А/С Дания.

Дружеството е създаденo от Блом Груп за разширяване на дейностите й в България след приемането на страната в Европейския съюз.

Основавайки се на огромния потенциал на Блом Груп, Блом България прилага най-съвременни методи и технологии в областта на набирането, обработването и предоставянето на геопространствени данни, заедно с прилагането и на конвенционални методи в областта на картографията и геодезическите дейности.

Web development by Imaginanet