Správa a mapování vegetace


Blom nabízí širokou škálu služeb souvisejících s vegetačním mapováním a inventarizací lesů. Máme tým kvalifikovaných lesních inženýrů, kteří využívají pokročilé modelování lesů pro získání velmi přesných informací o množství dřeva, pro hodnocení zásob uhlíku, pro výpočet práv uhlíkových emisí a hodnot biologických aktiv. Blom vyvinul unikátní automatický segmentační postup založený na leteckém laserovém skenování (LIDAR). Použití pokročilých technik dálkového průzkumu nabízí nové možnosti a použití v lesním hospodářství. Jedním z příkladů je výškový model vegetace, který udává množství vegetace a výšky stromů v lese. Tyto charakteristiky lesa mohou být sledovány a vyhodnocovány na pravidelné bázi. Těmito prostředky poskytujeme jedinečné základní informace pro oddělení pro správu životního prostředí, správce i majitelé lesů, investory a dalších zúčastněné subjektů v odvětví lesního hospodářství.

Naše výrobky pro správu vegetace zahrnují:

  • Analýzy vegetačních změn
  • Analýzy vegetace v obytných oblastech
  • Inventarizace lesů
  • Vyšetření plodin
  • Hodnocení klenby stromů
  • Správu inženýrských sítí
  • Biomasy a zásoby uhlíku

Inventarizace lesů

Blom vlastní soupis lesů na základě dálkového průzkumu země. Na základě údajů z leteckého laserového skenování, fotogrammetrie a dat z lokálních průzkumů můžeme dodat podrobný soupis lesních typů na základě jednotlivých druhů. Charakteristiky jsou odhadovány pro každý druh stromu zvlášť. Každý druh stromu je určen průměrem, průměrnou výškou, počtem kmenů, plochou a objemem.

Soupis stromů je založen na segmentaci jednotlivých kmenů laser dat ve vysokém rozlišení. Predikce vlastností růstu jsou odvozeny z měření pozice, výšky, typu a velikosti jednotlivých korun stromů. Všechny ostatní proměnné jsou odvozeny z těchto základních charakteristik a dat z terénních šetření. Typy druhů jsou určeny buď z digitálních leteckých snímků, nebo ze  struktury laserových dat.

Letecké laserové skenování je vynikajícím nástrojem pro měření změn ve výšce a hustotě vegetace a biomasy za účelem zjištění přesných biofyzikálních parametrů lesních porostů. Mohou určovat výšku stromů, plochu, průměrné rozložení kmenů, čísla kmenů, druhové složení, objem dřeva a zásoby uhlíku.

Vegetace a struktura porostu v obytných oblastech

Pomocí spektrální charakteristiky digitálních leteckých snímků a dat laserového skenování připravíme přehled vegetace ve městech a hustě osídlených oblastech. Na základě zkušeností, můžeme vytvořit model a seznam všech stromů s údaji o jejich výšce, velikosti a druhu dřeva. Všechny stromy jsou zobrazeny ve 3D a mohou být vyobrazeny. Tato data mohou být použita státními institucemi, soukromými institucemi a institucemi zodpovědnými za územní plánování pro dokumentaci současného stavu, při plánování dalšího rozvoje a analýzy, jako jsou urbanistické studie, hlukové mapy, místní znečištění ovzduší, atd.

Inženýrské sítě

Laserové skenování se stalo běžně používanou, efektivní a přesnou metodou pro účely stanovení nebezpečné vegetace a její následné odstranění z potrubí a zón, kde ohrožuje vysoké a velmi vysoké napětí. V kombinaci se stávajícími mapovými podklady a digitálními fotografiemi může Blom poskytnout přesný rozbor současné situace s ohledem na zachování ochranných pásem. Na základě našich zkušeností jsme schopni dodat model budoucího růstu vegetace, určit stromy, které by mohly ohrozit sítě v případě pádu, což umožňuje zpracování podrobného plánu údržby na několik let dopředu. S využitím našich znalostíurčíme celkové množství dřeva, které bude potřeba porazit.

Biomasa a zásoby uhlíku

Na základě kombinace dat z terénního výzkumu, biomasy a dat laserového skenování, jsme schopni určit s přesností celkové množství zásob uhlíku. Je také možné sledovat druhy stromů a tím určit schopnost lesů ukládat uhlík v živé a mrtvé biomasy. Systém kombinace družicových a leteckých snímků s daty laserového skenování dává slibné výsledky pro hodnocení a sledování zásob uhlíku. Blom poskytuje tyto typy analýz a několik zemí již realizovalo projekty v této oblasti.


Web development by Imaginanet