Blom Finland

Automaattikuviointi

Automaattikuviointi


Kasvillisuuden pintamallien avulla voidaan tuottaa täysin automaattinen kuviointi, mikä jakaa metsäalueen homogeenisiin yksiköihin. Myös ilmakuvat voidaan liittää automaattikuvioinnin osaksi, jolloin automaattikuviointia saadaan tarkennettua huomioimaan metsikön pituus- ja tiheysvaihteluiden lisäksi myös puulajivaihtelut. Lehtipuurasterit ovat osoittautuneet toimiviksi lähtöaineistoksi puulajierotteluun automaattikuvioinnissa.

Blom Kartta Oy:n kehittämässä automaattikuviointimenetelmässä puiden varjot eivät häiritse kuviointia, joten esimerkiksi varttuneen metsän ja taimikon raja saadaan tarkemmin oikeaan paikkaan kuin perinteisillä metsänkuviointimenetelmillä, jossa kuvioita on piirretty manuaalisesti ilmakuvan päälle. Lisäksi kuvioinnissa saadaan hyödynnettyä laajasti asiakkaan vektoriaineistoja, kuten pelto-, tie-, tilaraja- ja vesistöaineistoja, ja kuviointi saadaan sovitettua tarkasti olemassa oleviin vektoriaineistoihin. Automaattikuvioinnin kuviokokoa saadaan säädettyä joustavasti asiakkaan tarpeiden ja alueen puuston rakenteen mukaan.

Automaattikuvioinnin etuna voidaan pitää sitä, että se on täysin objektiivista eli visuaalisesta tulkinnasta riippumatonta, ja sen avulla saadaan kuvioitua tehokkaasti isoja pinta-aloja. Automaattikuviointia voidaan hyödyntää toimenpidekuvioiden muodostamisessa yhdistelemällä kuvioita joko automaattisesti tai manuaalisesti.

 

Web development by Imaginanet