Blom Finland

Laserrastereita metsäsovelluksiin

Laserrastereita metsäsovelluksiin


Kau

 

kokartoituspohjaisiin metsän inventointituotteisiin kuuluu myös laserkeilausaineistosta tuotetut kasvillisuuden pintamallit (Canopy Height Model, CHM), joita voidaan käyttää metsäninventointituotteiden tausta-aineistoina kuvaaman kasvillisuuden korkeutta. Kasvillisuuden pintamallissa kasvillisuuden korkeutta voidaan kuvata esimerkiksi harmaasävyillä, jossa korkeat puustot kuvautuvat valkoisella ja maanpinnantaso mustalla. Kasvillisuuden pintamallilta voidaan helposti havaita puuston pituus- ja tiheyseroja, mikä antaa arvokasta lisätietoa metsäsuunnitteluun sekä helpottaa metsänhakkuu- ja korjuusuunnittelua.

 

Laserkeilausaineistosta tuotettuja digitaalisia maaston korkeusmalleja (Digital Terrain Model, DTM) ja vinovalovarjokuvia (Hillshade) voidaan hyödyntää tehtävissä, joissa tarvitaan tarkkaa tietoa maaston pinnanmuodoista ja korkeuseroista. Maaston korkeusmallissa rasterin arvot kuvaavat maaston pinnan korkeutta merenpinnan yläpuolella. Vinovalovarjokuvassa maaston pinnanmuotojen vaihteluita korostetaan siten, että pienipiirteiset maaston korkeusvaihtelut erottuvat selvästi. Myös näitä rasteriaineistoja voidaan hyödyntää metsänhakkuiden- ja korjuiden suunnittelussa tai määritettäessä esimerkiksi ojalinjojen sijaintia ja kuntoa.

 

Web development by Imaginanet